SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE ECUMENISTĂ – sau şapte zile în Babilonul antihristic


„Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin toate şi întru toţi.” (Efeseni 4, 4-6)

De ceva timp încoace, sufletele cele binecredincioase ale Bisericii Ortodoxe Române sunt supuse la o grea încercare duhovnicească, prin ademenirea către aşa-numitele manifestări de „apropiere” urmată de rugăciuni pentru „unitatea în credinţă”, o perfidă chemare la trădarea Ortodoxiei şi al lui Hristos, ce se face auzită mereu la fiecare sfîrşit al lunii ianuarie.

Timp de şapte zile se desfăşoară pe tot cuprinsul ţării o mişcare ce se doreşte a fi harismatică prin ţelul pe care şi-l impune: unirea Bisericii Ortodoxe cu „fraţii” catolici, protestanţi şi păgîni. În toată această perioadă se fac solemne procesiuni de stradă la care se îmbulzesc cei amăgiţi de unitate, se fac alternativ slujbe cu ectenii şi rugăciuni în bisericile ortodoxe, apoi în lăcaşurile catolice şi protestante, încheiate cu predici ţinute ori de eretici între ortodocşi ori de preoţii ortodocşi între eretici.

Dar cît de iubite de Hristos sunt asemenea atitudini vom arăta prin înseşi cuvintele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, singurii neînşelaţi şi cu adevărat mărturisitori ai adevăratei credinţe.

NUMAI ORTODOXIA ESTE ADEVĂRATA BISERICĂ

De-a lungul celor 2000 de ani de existenţă, numai credinţa ortodoxă şi-a păstrat neschimbată Sfînta Predanie a Sfinţilor Părinţi, precum şi Sfintele Dogme ale Bisericii. Doar Biserica Ortodoxă se ocîrmuieşte după cele Şapte Soboare a Toată Lumea, numai Biserica Ortodoxă păstrează neschimbate scrierile Sfintilor Părinţi, doar în Biserica Ortodoxă se ţin slujbele primelor veacuri. Şi pentru aceea numai în Biserica Ortodoxă găsim toate Tainele cele Sfinte trebuincioase mîntuirii sufletelor noastre. Numai Biserica Ortodoxă a biruit veacurile neatinsă, nepătată şi neîntinată, doar Biserica Ortodoxă a dăruit lumii sfinţi, sfinţenie şi sfinte moaşte, numai Biserica Ortodoxă va fi singura ce va purta război împotriva „bisericilor” ce vor încerca să o uzurpe.

Drept aceea doar noi credincioşii ortodocşi mărturisim despre Biserica în Crez ca fiind: „Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească”. Precum un singur crez este, tot aşa doar o singură Biserică al cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu pomenim în crez două Biserici, doi hristoşi, două botezuri pentru că avem – ca şi Sfinţii Apostoli – un Domn, o Credinţă, un Botez – cel ortodox. Toată învăţătura şi predania Bisericii viază şi se mărturiseşte în Crezul Ortodox, crez pe care nu se-ncumetă să-l rostească nimeni din cei ce aparţin altor „credinţe”, adunaţi de-a valma cu prilejul săptămînii pentru „rugăciune şi unitate.”

Rugăciune către cine şi unire în ce?

Spre lămurirea acestora, Sfîntul Apostol Pavel (+64) dorind ca ucenicii săi în Hristos – creştinii, să fie păziţi de comuniunea cu credincioşii vreunor culte şi confesiuni, ne îndeamnă: „Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, şi ce învoire este între Hristos şi Veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios? (2 Corinteni 6:14, 15). Ei mărturisesc că-l cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc (Tit 1:16). De omul eretic, după întîia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de el însuşi osîndit! (Tit 3:10, 11). Nu vă lăsaţi înşelaţi! Însoţirile rele strică obiceiurile bune!” (1 Corinteni 15:33)

Din păcate, cultele protestante şi romano-catolicii nu-şi dau seama că Biserica lui Hristos există deja, şi ei fiinţează în afara ei. Acestea nu sînt „biserici”! Pentru ca o adunare să poată fi ceea ce Sfinţii numesc Biserică, este nevoie să păstreze întreagă, neschimbată, neînnoită toată învăţătura de credinţă aşa cum au primit-o Sfinţii Părinţi, urmaşi ai Apostolilor, întruniţi în cele Şapte Sfinte Soboare. Toţi aceştia, insuflaţi de Duhul Sfînt, ne-au lăsat pecetluită cu sîngele lor, o singură, adevărată şi dreaptă credinţă, întru o singură, adevărată şi dreaptă Biserică, tocmai de aceea numită – după ruperea şi anatemizarea catolicilor la 1054 – „Biserica Ortodoxă”, adică drept-credincioasă.

Ieromonah Martirie Pãduraru
http://www.sihastru.net/mirem

Mãrturisire sau apostazie

Biserica este Una şi Unul Sfînt este Capul ei, şi nimeni niciodată nu va putea alcătui o altă „Biserică” decît cea lăsată de Hristos Sfintilor Părinţi. Tocmai această provocare ne-o aruncă celelalte „credinţe” – o nouă predanie, alte învăţături, un alt dumnezeu – care caută să ne dezrădăcineze din Ortodoxie, să ne dezbine Neamul, să ne euro-înglobeze.

Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserică dacă îi întărim în convingerea că şi ei au Biserică şi Sfinte Taine, prin participarea noastră la rugăciunile în comun cu catolicii şi protestanţii, fapte ce odihnesc pe aceştia în ereziile credinţelor lor. Limpede trebuie să fie pentru oricare dintre „ortodocşi” – ierarhi, preoţi, călugări, teologi sau mireni – ce se pleacă spre comuniunea cu ereticii, că se leapădă de Trupul cel Viu al Bisericii lui Hristos, fapt pentru care aceştia se vor judeca laolaltă cu ereticii alături de care s-au rugat şi împărtăşit, dar mai ales se vor osîndi pentru sminteala ce o arată celor neîntăriţi în credinţă.

Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli hotărăşte: „Dacă vreun cleric sau laic intră în sinagoga iudeilor sau a ereticilor să se roage, să fie caterisit şi să se afurisească!” Însă aceste înşelătoare chemări la „unitate în diversitate” ascund sub chipul faptei bune depărtarea creştinului-ortodox nu numai de acest Canon, ci de toate Dogmele şi Canoanele Bisericii şi de rînduielile Sfinţilor Părinţi. Iar fără dreptarul vieţuirii Sfinţilor nu vom putea ajunge în Împărăţia Cerurilor spre a ne împărtăşi din aceeaşi odihnă cu Sfinţii.

Pentru ortodocşi nu este posibilă unirea cu catolicii atîta timp cît aceştia nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare ş.a.), la neo-rînduielile scolastice şi nu primesc botezul ortodox prin afundare precum Sfinţii Părinţi au hotărît. Nu putem uita istoria încă sîngerîndă a uniaţiei catolice din Ardeal şi nu putem fi ignoranţi la planul demonic de în-globalizare a Ortodoxiei de către Marele Apus.

Astfel chemăm toată suflarea ortodoxă spre a se împotrivi oricăror rugăciuni în comun cu catolicii şi protestanţii; îndemnăm pe ortodocşii creştini a se opune ereziei ecumeniste care prin „reconciliere şi unitate” subminează însăşi unimea Bisericii lui Hristos. După Schisma din 1054, toţi cuvioşii şi mărturisitorii Părinţi au luptat împotriva eresurilor papei, a dogmelor mincinoase şi expansiunii politice plătind aceasta cu însuşi scump sîngele lor. Pentru aceasta Sf. Paisie de la Neamţ (+1794) spune: „Pe papa, Sfînta Biserică îl afuriseşte! Şi eu împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îl afurisesc!” Cuvintele lor au pînă astăzi puterea şi lucrarea Duhului Sfînt şi ne întăresc a crede că: „Este doar o singură Biserică a lui Hristos – cea Ortodoxă, apostolească şi sobornicească, nu mai multe.” (Sf. Fotie al Constantinopolului)

EREZIILE ECUMENISMULUI

Sfîntul Mucenic Codrat din Nicomidia (+250), fiind îndemnat de împărat şi de dregători să fie „conciliant” cu rău-credincioşii păgîni şi să participe la jertfele lor, grăieşte: „Eu mă supun legilor Împăratului ceresc, şi nu poruncilor nebuneşti ale oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. De aceea, şi Sfînta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm pentru ei [nu cu ei!], ca aceştia să se întoarcă şi să afle adevărul.” (Biserica şi Statul) Această mărturie arată: întîi, pînă unde merge supunerea faţă de mai marii Bisericii şi ai stăpînirilor lumeşti; apoi, faptul că nu toţi oamenii Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu propovăduit în Ortodoxie, printre aceştia numărîndu-se mulţi dintre creştinii ortodocşi ai vremurilor noastre.

Pe ierarhii şi preoţii ce vă amăgesc spre a vă cîştiga la „rugăciunile în comun” se cuvine a-i întreba: Oare catolicii de azi au lepădat eresurile părinţilor lor, rătăciri pentru care au ucis pe sfinţii şi mărturisitorii români ca Visarion, Sofronie şi Oprea? De ce în urma acestor „rugăciuni”, „fraţii” catolici şi protestanţi nu leapădă învăţăturile eretice întorcîndu-se la botezul apostolic? De ce noi ortodocşii suntem cei care trebuie de fiecare dată să călcăm peste învăţăturile Sfinţilor Părinţi pentru a nu sminti pe „fraţi”? Ce interese se află în spatele acestor mascarade „bisericeşti”? Se doreşte oare ca poporul să lepede adevărata credinţă pentru a se uni cu Noua Împărăţie a lui Antihrist?

Mulţi vor veni în numele Meu şi pe mulţi vor înşela. (Matei 24:5) Privitor la cele de mai sus Sf.Iacob Hozevitul (+1960) arată: „Vorbesc şi fraţii mincinoşi de sfînta şi preadulcea ortodoxie, de dragoste, de curăţie pentru fapta bună, de smerenie şi de virtute, şi ajută obştile creştineşti. Cît e de greu pentru ortodocşii cei curaţi şi simpli să înţeleagă pe cine au înaintea lor. Cît e de uşor să fie atraşi la ideile lor „filosofice” şi să-i creadă! Dacă răscoleşte cineva adînc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci închinarea unui idol care se numeşte OM.”

Reclame

7 gânduri despre “SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE ECUMENISTĂ – sau şapte zile în Babilonul antihristic

  1. vrem nu vrem, ecumenismul este tot mai puternic odata cu scaderea sentimentului religios. ma gindesc daca mai poate fi facut ceva sau ne vom refugia fiecare in dumnezeul nostru interior. am intrebat odata daca mai exista credinciosi ortodocsi adevarati si nu prea este clar ca mai exista. ce e de facut? e prea tirziu sa mai facem ceva. noile generatii sint tot mai secularizate si tot mai ecumeniste…..

    • dorin, eu zic ca fiecare trebuie sa fim ortodocsi adevarati. Daca fiecare depune un efort, o putem scotae la capat. Trebuie ca fiecare om sa fie un exemplu pentru celalalt in ceea ce priveste vietuirea in Hristos. Numai viata unui sfant daca am citi, am putea sa vedem cum trebuie sa traim. Desigur, nu zic sa citim viata unui singur sfant, ci cat de multe astfel de carti putem citi. In legatura cu noile generatii, e drept ce spui. Dar iti zic si de unde pleaca aceasta secularizare. Ea vine de la indiferenta parintilor, neglijenta pe care o au in cresterea copiilor lor. Ei cred ca e de ajuns sa-i nasti si sa le dai tot ce necesar pt. o viata buna. Dar si educatia religioasa e foarte importanta, chiar mai importanta decat cea de la scoala. Copilul, daca e in sanul Bisericii de mic, cu greu mai poate fi influentat intr-un mod gresit. Va sti, atunci cand va fi momentul, sa faca diferenta intre bine si rau. Nu zic, au mai fost si cazuri in care viata lor s-a transformat radical in rau. Totusi, din aceste lucruri tre sa invatam sa nu facem si noi aceleasi greseli. Din fiecare lucru trebuie luata partea buna si nu cea rea. Tre sa stam tari in credinta noastra stramoseasca si sa nu ne lasam amagiti de ecumenism. Asta nu e ecumenism, e lepadare de credinta. Sa ne-ajute Dumnezeu sa stam tari in credinta, sa luam aminte la Sfintii care nu s-au lepadat de credinta, ci mai bine si-au dat viata pentru ea, care-i cea mai scumpa din viata unui crestin si sa nu ne mandrim in niciun chip. Doamne-ajuta!

    • Nu-s ei antihristul, ei sunt slugile lui. Parerea mea de adolescent de 17 ani este ca trebuie sa luam aminte la iata sfintilor. Ei, in cele mai rele momente, au zis nu jertfelor idolesti. Sa luam aminte la Sfintii Marturisitori pt. ortodoxie: Visarion, Sofronie si mucenicul Oprea. Ei, ca niste ortodocsi adevarati, au aparat credinta srabuna de cei care, „crestini” numindu-se, au tabarat peste crestinii din transilvania si iau fortat sa se uneasca cu Biserica Romei. Cine nu s-a lasat amagit de mirajul acestei false unitati dintre catolici si ortodocsi a facut foarte bine. Daca cercetam istoria Bisericii cu atentie vom vedea care e de fapt adevarul. Adevarul e ca o stanca in mijlocul vslurilor. Oricat de multe valuri ar veni asupra ei sau oricat de puternice ar fi ele, nicicum nu pot sa o clinteasca. Asadar, trebuie sa fim atenti la ecumenism. Ecumenism adevarat a fost cel de la cele 7 Sinoade. Adica nu se referea la diferentele religioase, ci la diferentele geografice. Cel putin asa consider eu. Cand s-au intrunit toti episcopii Bisericii, majoritatea erau de aceeasi credinta adevarata. E drept, earu si care credeau altfel decat spunea credinta, care au cazut in erezii. Daca tot vor ceilalti crestini sa fim toti una si sa avem aceeasi credinta, aceleasi dogme si invataturi, atunci sa vina la dogmele si invataturile Mantuitorului Iisus Hristos, pastrate de Biserica Ortodoxa de pretutindeni, nu sa tocmeasca ei alte dogme si invataturi. Cine are urechi de auzit, sa auda. Doamne-ajuta!

  2. satanismul ortodox este pe sfarsite… acesti caini ordinari care se cred crestini de „dreapta credinta” au tupeul sa se creada ca apartin de adevarata biserica. Bey jegosilor, plini de ura zavistie, cum va permiteti?

    • dEMO, in primul rand primele tale cuvinte din comentariu sunt gresite din punct de vedere gramatical. Satanismul nu poate fi „ortodox” (drept maritor) pt. ca e de la Satana! n al doilea rand, te rog nu jigni oamenii, oricat de suparat ai fi. Daca te-a suparat cineva, te rog nu generaliza si iarta-l pe cel care te-a suparat. In al treilea rand, daca tu nu crezi ca Biserica Ortodoxa este cea adevarata, te invit sa faci un studiu amanuntit al istoriei Bisericii de la inceput si pana azi. Adevarul este unul singur. Nu pot fi mai multe adevaruri. Unul singur este Dumnezeu. Nu exista alti dumnezei, decat cei plasmuiti de mintea omeneasca. si vreau sa mai spun ceva. Inaca din inceput crestinii adevarati au marturisit si au crezut in Sfanta Treime. Te intreb atunci, cum pot zice musulmanii si evreii ca noi toti ne inchinam la Acelasi Dumnezeu, daca ei nu Il recunosc pe MAntuitorul Iisus Hristos ca Dumnezeu? Asta, plus faptul ca Duhul Sfant este total renegat si scos din discutie. Crede-ma, daca vei cauta in directia potrivita, vei gasi adevarul. Numai bine!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s